top of page

 

Adatvédelmi szabályzat

 

 

 

I. Bevezetés 

Társulatunk számára kiemelt fontosságú cél a www.mkszinpad.com látógatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. Ezúton szeretnénk biztosítani Önt arról, hogy a személyes adatai nálunk biztonságban vannak, és hogy azokat az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelően kezeljük. (Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet, amelyet a továbbiakban Általános Adatvédelmi Rendeletnek, vagy GDPR-nak rövidítünk).

II. Az adatkezelő személye

Grandpierre Zoltán 

Címe: 2230 Gyömrő, Cifra u. 2/A/1

Adószám: 55547242-1-33

E-mail: mkszinpad.gyomro@gmail.com

III. A személyes adatok kezelésének alapelvei


1. "Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság"

Jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük az adatkezelést. 


2. "Célhoz kötöttség"

A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjünk, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.


3. "Adattakarékosság"

Az adatkezelés annak céljai szempontjából megfelelően és relevánsan, a szükségesre korlátozva végezzük. Ezért nem gyűjtünk, nem tárolunk több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának megvalósulásához feltétlenül szükséges.


4. "Pontosság"

Adatkezelésünk pontos és naprakész. Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

 

5. Korlátozott tárolhatóság

Az adatok tárolását olyan formában végezzük, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.


6. "Integritás és bizalmas jelleg"

A személyes adatok kezelését a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával oly módon hajtuk végre, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme.


7. Elszámoltathatóság

Megtesszük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés elveinek megfeleljünk, illetve megfelelésünket igazolni tudjuk.

IV.  A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama, célja és jogalapja

A kezelt adatok köre:

Kezeljük a látogatók IP címét és azon személyes adatait, amelyeket a látogatók közvetlen megkeresés esetén önkéntesen átadnak részünkre. Ezenkívül kezeljük a cookie-k (sütik) elhelyezéséhez szükséges, illetve a Google Analytics rendszerének használatához szükséges személyes adatokat is.

IV.1. IP cím, önkéntesen átadott személyes adatok

Az adatkezelésünk célja: tartalomszolgáltatás, kapcsolattartás.
Az adatkezelésünk időtartama: Az érintett esemény lezajlása után 14 napig.
Az adatkezelésünk jogalapja: a látogatók önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

IV.2. Cookie-k (sütik)

A sütik használatának célja, hogy gyorsítsák az oldal használatát, kiegyensúlyozzák a szerverekre érkező terhelést, vagy automatizmusokkal segítsék és könnyítsék az oldal használatát. A sütik olyan fájlok vagy információdarabok, amelyeket a látogató által elért webszerver küld a látogató számítógépének webböngészője számára. Egy süti általában tartalmazza annak a webhelynek a nevét, ahonnan érkezett; a süti értékét, vagyis egy véletlenszerűen generált egyedi számot, valamint élettartamát, azt, hogy milyen hosszan marad a készüléken. A süti a látogató számítógépének, készülékének háttértárjában, egy fájlban tárolódik. A fájl tartalmát a sütit elküldő webszerver bármikor lekérdezheti a böngészőtől.

 

Az anonim látogatóazonosító kontrollálása és törlése

Az internet böngészőben beállíthatja, hogy elfogad vagy letilt bizonyos sütiket, illetve blokkolhatja is a sütik elhelyezését. Figyelmeztetést kérhet arról, ha sütiket állítanak be az eszközén, valamint megtekintheti azt, hogy a meglátogatott oldal milyen sütiket helyezett el a számítógépén. A sütik kezelését az egyes böngészőkön eltérően kell beállítani. Ehhez érdemes tanulmányozni a böngésző beállítási lehetőségeit.

Az adatkezelés jogalapja a látogatók önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

 

IV.3. Google Analytics használatához szükséges személyes adatok

Weboldalunk a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja látogatottságának elemzésére.

A Google Analytics rendszere sütiket - egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat - tárol el a látogató informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldal látogatottságát, segítve ezzel a weboldal fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A sütiben rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és a látogató IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a látogató honlaplátogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről, illetve arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A sütik telepítését megakadályozhatja a böngészője megfelelő beállításaival, viszont ebben az esetben előfordulhat, hogy weboldalunk bizonyos funkciói esetleg nem használhatók a maguk teljességében. Weboldal használatával a felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Google feldolgozhatja az előzőekben ismertetett módon a weboldal használatából eredő adatokat.

Ha szeretné a süti beállításait kezelni, vagy letiltani, azt a saját informatikai eszközén teheti meg a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően a cookie-k/sütik/követési funkciók általában azonban az Eszközök, azon belül a Beállítások, azon belül az Adatvédelem beállításai alatt találhatók meg.

Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásáról, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.
Az Analytics webes tevékenységének letiltásához, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatást olvashat a böngészőjéhez tartozó súgóban.

A Google sütikkel kapcsolatban az alábbi linken található bővebb tájékoztatás: 

https://www.google.com/policies/technologies/cookies

Az adatkezelés jogalapja a látogatók önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

 

IV.4. Közösségi pluginek

Weboldalunkon a Facebook és a Youtube közösségi plugin-jei kerülnek alkalmazásra: 

www.facebook.com/policy.php
www.google.com/intl/en/policies/privacy/

V. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

V.1. Hozzáférés joga

Kérhet tőlünk visszajelzést arról, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ha kezeljük, akkor hozzáférést kérhet azokhoz. Ebben az esetben az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a rendelkezésére bocsátjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátanunk, kivéve, ha másként kéri.

V.2. Helyesbítéshez való jog

Kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az ön pontatlan személyes adatait.

V.3. Törléshez való jog

Kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az ön személyes adatait, illetve kötelesek vagyunk indokolatlan késedelem nélkül törölni személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adataira már nincs szükségünk abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
b) ha visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésünknek nincs más jogalapja;
d) a személyes adatait jogellenesen kezeltük;
e) a személyes adatait a ránk vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölnünk kell;
f) ha a személyes adatainak gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

V.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Ha vitatja a személyes adatainak pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg ellenőrizzük a személyes adatainak pontosságát.
b) Az adatkezelés jogellenes, és ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
c) Ha már nincs szükségünk az ön személyes adatairak adatkezelés céljából, de ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.


Ha az adatkezelés korlátozás alá kerül, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

V.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, az ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha: (i) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

V.6. A joggyakorlása általános szabályai

Indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus útonadjuk, kivéve, ha azt másként kéri.
A tájékoztatást és intézkedést díj felszámítása nélkül biztosítjuk. Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, tekintettel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) ésszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy
b) megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlansága vagy túlzó jellegének bizonyítása bennünket terhel.
Ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

VI. Jogérvényesítési lehetőségek

Jogérvényesítés céljából forulhat hozzánk közvetlenül postai levélben vagy e-mailen keresztül a II. fejezetben rögzített elérhetőségeinken.
Ha úgy érzi, megsértettük jogait, bírósághoz fordulhat velünk szemben. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az önlakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az önnek okozott kárt kötelesek vagyunk megtéríteni. De mentesülünk a felelősség alól, ha bizonyítjuk, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat

dr. Péterfalvi Attila 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke 

postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

honlap: www.naih.hu

bottom of page